Adaptacja części ZKM przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię.

19.04.2017 – Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t. z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdańska

ZAWIADAMIA:

  1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych.;
  2. że dla w/w przedsięwzięcia dnia 8 czerwca 2015r zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja zostanie wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska jako właściwego do jej wydania po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku;
  3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wnoszenia uwag i wniosków w sprawie w terminie 30 dni. Uwagi te zostaną rozpatrzone przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
  4. o możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonego licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w sprawie.

 Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co, do której toczy się postępowanie, można składać do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk lub kierować na adres internetowy: wosr@gdansk.gda.pl, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w tym z raportem w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku pokój  nr 25 przy ulicy Piekarniczej 16 w Gdańsku w godzinach pracy urzędu.

Tomasz Błazucki

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Środowiska

Referat Polityki Ekologicznej

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.