Sprawozdanie za rok 2015.

Informujemy. że zostało zamieszczone sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015.  na stronie internetowej urzędu do spraw zabezpieczenia społecznego (System sprawozdań organizacji pożytku publicznego, zwany dalej Systemem) 

Należy podkreślić, że uruchomiony 29 lutego System uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1339) dotycz±ce dodania lub zmiany sfer działalności pożytku publicznego wymienionych w art. 4  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do dokumentów: