Cele działania

 1. WSZECHSTRONNA POMOC RODZINOM I OSOBOM W OSIĄGNIĘCIU ZDROWEJ I SILNEJ POZYCJI W SPOŁECZEŃSTWIE A W SZCZEGÓLNOŚCI TYM, KTÓRZY SĄ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.
 2. WSZECHSTRONNE DZIAŁANIE NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
 3. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, DZIAŁANIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH ŚRODOWISKOWYCH FORM WSPARCIA.
 4. PROWADZENIE KLUBÓW I ŚWIETLIC DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH ORAZ MŁODZIEŻY.
 5. ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH.
 6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I SPOŁECZNEJ
  OSIEDLA STRZYŻA.
 7. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
 8. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.
 9. ZAPOBIEGANIE DYSFUNKCJOM I PATOLOGIOM RODZINNYM.
 10. WSPIERANIE ISTNIEJĄCYCH PROJEKTÓW PRORODZINNYCH.
 11. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.