Obszary działań

Obszary działań:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ochrona zdrowia

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ochrona praw

 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Tożsamość, tradycja narodowa

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Sport, turystyka, wypoczynek

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo publiczne

 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne