[Statut Dzielnicy Strzyża]

UCHWAŁA NR LII/1178/14 RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Strzyża.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645, poz.1318) oraz § 64 ust. 2 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/1431/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 119 poz. 2300 z dnia 27 września 2010r.z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Dzielnicy Strzyża stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVIII/533/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Osiedla Strzyża.
§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 czerwca 2014 r.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska Bogdan Oleszek
Id: A1AC91CA-9F08-4892-8D31-ACBF449CDD52. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/1178/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 24 kwietnia 2014 r.


STATUT DZIELNICY STRZYŻA
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Użyte w Statucie Dzielnicy określenia oznaczają:

1) Gdańsk – Miasto Gdańsk,
2) Rada – Rada Dzielnicy Strzyża,
3) Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża,
4) Przewodniczący Zarządu – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża,
5) Zarząd – Zarząd Dzielnicy Strzyża,
6) Radny – Radny Dzielnicy Strzyża,
7) Statut – Statut Dzielnicy Strzyża,
8) Organy Dzielnicy – Rada Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy,
9) Dzielnica – jednostka pomocnicza Strzyża.

§ 2. Dzielnica Strzyża jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska.

§ 3. 1. Mieszkańcy Dzielnicy tworzą wspólnotę osób zamieszkujących terytorium, którego granice opisane są
w załączniku Nr 1 do niniejszego Statutu.
2. Terytorium Dzielnicy zostało oznaczone graficznie w załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 4. 1. Do zadań Dzielnicy należy:
1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców
Dzielnicy,
2) zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy,
3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem
ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,
4) organizowanie aktywności i integracji mieszkańców oraz wspólnych przedsięwzięć, związanych
z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy,
5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne,
6) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy
warunków ich życia.
2. Zadania określone w ust. 1 realizują Organy Dzielnicy, które współpracują z mieszkańcami, organami
Miasta Gdańska, radnymi Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami społecznymi,
religijnymi i innymi podmiotami działającymi na jej terenie.

§ 5. Rada Miasta Gdańska może w uzasadnionych przypadkach przekazać Dzielnicy w drodze odrębnej
uchwały realizację zadań własnych Miasta.

§ 6. Prezydent Miasta Gdańska zapewnia Organom Dzielnicy warunki lokalowe, obsługę finansową oraz
warunki techniczne dla ich działania.

Rozdział 2.
RADNI
§ 7. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie o treści:
„Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz
interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta Gdańska”.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Taki mi dopomóż Bóg” .
3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat
w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce
Przewodniczącego Rady.
4. Mandat Radnego wygasa na skutek nie złożenia ślubowania na pierwszej sesji, na której jest obecny.

§ 8. 1. Radni mają obowiązek brać czynny udział w pracach Organów Dzielnicy.
2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach.
3. W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:
1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Organów
Dzielnicy,
2) zwracać się do Organów Dzielnicy o rozpatrzenie określonej sprawy.
4. Radni powinni zachowywać się godnie w sposób nie podważający zaufania wyborców do wykonywania
mandatu.

§ 9. 1. Działalność w Organach Dzielnicy ma charakter społeczny, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada Miasta Gdańska może ustanowić zasady na jakich radnym będzie przysługiwała dieta.

Rozdział 3.
ORGANY DZIELNICY
§ 10. 1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.

§ 11. 1. Kadencja Rady trwa od dnia wyboru i upływa 2 miesiące po upływie kadencji Rady Miasta Gdańska.
2. Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, a w przypadku gdy Rada nie zostanie wybrana, Zarząd
działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty wyborów do Rady.

§ 12. 1. Wybory do Rady przeprowadza się wyłącznie na terenie Dzielnicy.
2. Okręg wyborczy obejmuje mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie Dzielnicy.
3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne.
4. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Rady określa Rada Miasta Gdańska w drodze odrębnej
uchwały.

§ 13. 1. Rada obraduje na sesjach.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje radny Miasta Gdańska wyznaczony przez Przewodniczącego
Rady Miasta Gdańska, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady. Do czasu wyboru
Przewodniczącego Rady, obrady prowadzi radny Miasta Gdańska, który zwołał sesję.
3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy nie rzadziej niż jeden raz
w kwartale.
4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na dzień
przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany
porządek obrad wraz z projektami uchwał.
5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych dwóch kwartałów z powodu ich
nie zwołania lub braku quorum, Rada Dzielnicy ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.
6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się przedterminowych
wyborów do rady Dzielnicy, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie przypadającym na co
najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.
7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem
obrad przekazywane są radnym, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Projekt budżetu Rady na
rok bieżący Zarząd przedstawia radnym na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której
będzie on rozpatrywany.
8. Sposób zawiadamiania określa regulamin Rady.
9. Zawiadomienie o sesji, termin, miejsce i planowany porządek, podaje się do wiadomości publicznej
w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy, na co
najmniej 4 dni przed rozpoczęciem sesji.
10. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, przekazując
porządek obrad, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji.
11. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów.
12. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
13. Sesje Rady są jawne

§ 14. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jednego Zastępcę Przewodniczącego Rady
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
2. Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie można łączyć z funkcją w Zarządzie.
3. Odwołanie Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady następuje na wniosek co
najmniej 1/3 statutowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.
4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady nie może być
poddany pod głosowanie na sesji, na której został zgłoszony. Wniosek ten staje się punktem porządku obrad
najbliższej sesji.
5. Pisemna rezygnacja Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady jest przedkładana na
najbliższej sesji Rady. Rada przyjmuje rezygnację w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.
6. Nie podjęcie przez Radę uchwały o której mowa w ust. 5 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja.
7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji lub
od dnia odwołania dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady. Do
czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady.
8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu wyboru
Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi radny Miasta Gdańska wskazany przez Przewodniczącego Rady
Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od odwołania Przewodniczącego Rady.
9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, to sesję
prowadzi radny wskazany przez Przewodniczącego Rady.

§ 15. 1. Do właściwości Rady należy:
1) wybór i odwołanie Zarządu,
2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) uchwalanie regulaminu Rady,
4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących Dzielnicy,
5) występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie
Dzielnicy,
6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszenia propozycji do planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie
określonym w uchwałach Rady Miasta Gdańska,
8) konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy,
9) podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie
w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,
10) zgłaszanie wniosków do sporządzanych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren
Dzielnicy,
11) opiniowanie projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
obejmującym tereny Dzielnicy,
12) opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy,
13) wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania
Dzielnicy,
14) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów Dzielnicy,
15) podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych,
16) opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy
transportu zbiorowego,
17) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie
Dzielnicy,
18) opiniowanie działalności miejskich placówek służby zdrowia, sportowych, oświaty, kultury i socjalnych na
terenie Dzielnicy,
19) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali
użytkowych będących własnością Miasta na terenie Dzielnicy,
20) występowanie z wnioskami o przekazanie składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,
21) podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania środków finansowych przekazanych na działalność statutową
Dzielnicy,
22) występowanie do podmiotów właściwych do wszczęcia procedury nadania nazwy z inicjatywą nadania nazw
obiektom miejskim na terenie Dzielnicy.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 9 powinna być podjęta do 15 czerwca roku poprzedzającego rok
budżetowy.

§ 16. 1. Rada w razie potrzeby może powoływać i odwoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do
realizacji określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład komisji.
2. Regulaminy i zakres działania Komisji określa Rada w drodze odrębnych uchwał.
3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie
nie mniejszym niż 3 osoby.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć, z prawem wyrażania opinii, w posiedzeniach
Zarządu.
5. Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej plany oraz sprawozdania z działalności do końca I kwartału
roku następnego.
6. Komisje pracują na posiedzeniach jawnych.

§ 17. Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 18. 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad,
w tym:
1) zwoływanie sesji Rady,
2) przewodniczenie obradom,
3) przygotowywanie porządku obrad sesji Rady, w tym celu zasięga opinii Zarządu i przewodniczących komisji Rady,
4) koordynowanie działań komisji Rady,
5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,
6) przyjmowanie skarg mieszkańców Dzielnicy na działalność Rady i Zarządu, komisji i radnych,
7) podejmowanie innych czynności wynikających z regulaminu Rady.
2. Przewodniczący Rady może uczestniczyć, z prawem wyrażania opinii, w posiedzeniach Zarządu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady

§ 19. 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego
składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
2. Uchwały podjęte przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności na sesji,
osoba prowadząca sesję.
3. Uchwały i protokoły gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego
Rady.
4. Zasady udostępniania uchwał określa regulamin Rady.

§ 20. 1. Z przebiegu sesji sporządza się ogólnodostępny protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie
przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego radny.
2. Protokoły z sesji przechowuje się w siedzibie Rady Dzielnicy.

§ 21. 1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz do 2 członków Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada, na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu, jego zastępcę oraz członków zarządu.

§ 22. Przewodniczącego Zarządu, wybiera Rada bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym.

§ 23. 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, następuje na pisemny wniosek co najmniej 1/3 statutowego
składu Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością statutowego składu Rady.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
3. Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu, wymaga wcześniejszego
wysłuchania Przewodniczącego Zarządu.
4. Kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie
6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
5. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.
6. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu, Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 30 dni od dnia
odwołania.
7. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Zarządu, przeprowadza się na sesji nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, do Przewodniczącego Rady.
8. Do czasu wyboru nowego Zarządu, obowiązki Zarządu pełni dotychczasowy Zarząd.

§ 24. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu, Rada przyjmuje rezygnację
zwykłą większością głosów.
2. Pisemna rezygnacja Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez cały
Zarząd.
3. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji, podejmuje Rada na najbliższej sesji.
4. Niepodjęcie uchwały o której mowa w ust. 3, jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji z upływem
ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywała się sesja, o której mowa w ust. 3.
5. Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji.

§ 25. 1. Kandydata na Zastępcę oraz członków Zarządu zgłasza Przewodniczący Zarządu oraz określa ich
funkcje.
2. Powołanie i odwołanie Zastępcy Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu następuje na pisemny
wniosek Przewodniczącego Zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu Rady.
3. W przypadku odwołania Zastępcy Przewodniczącego bądź Członka Zarządu, Rada dokonuje wyboru
nowego w terminie 30 dni od dnia odwołania.

§ 26. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, lub członka Zarządu
Rada przyjmuje rezygnację, w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, na najbliższej sesji.
2. Nie podjęcie przez Radę uchwały, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie jednego miesiąca dokonuje wyboru nowego Zastępcy
Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu, w trybie § 25 ust. 2.

§ 27. 1. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników, przez
Miejską Komisję ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku, ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.
2. Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego Zarządu w terminie 30 dni od dnia jego odwołania lub przyjęcia
rezygnacji, ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.
3. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 1 i 2, nie przeprowadza się przedterminowych
wyborów do Rady , jeżeli uchwała o której mowa w ust. 1 została podjęta w terminie przypadającym na co
najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.

§ 28. 1. Do właściwości Zarządu należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,
3) wykonywanie uchwał Rady,
4) formułowanie i przesyłanie do Prezydenta Miasta opinii wraz z wnioskami dotyczącymi pracy jednostek
organizacyjnych Miasta na terenie Dzielnicy,
5) współpraca z zarządami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urządzeń
ostrzegawczych,
6) współdziałanie z organami Policji i Straży Miejskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku
w Dzielnicy,
7) przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska wniosków o których mowa w § 34 ust 8,
8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta działającymi na terenie Dzielnicy,
9) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska,
nie później niż do 30 kwietnia roku następnego,
10) wnioskowanie o objęcie planem remontów budynków komunalnych, konserwacji i modernizacji ulic,
zieleńców miejskich, znajdujących się na obszarze Dzielnicy,
11) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich
życia,
12) zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Dzielnicy do korzystania.
13) ustalanie priorytetów remontów budynków komunalnych, konserwacji i modernizacji ulic, zieleńców
miejskich oraz wnioskowanie o ich ujęcie w planach remontowych.
2. Dokumentację z realizacji zadań opisanych w ust. 1 prowadzi w ogólnodostępnym zbiorze Zarząd.

§ 29. 1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd
w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów. Opinie w sprawie projektów uchwał Rady Miasta
Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie, na którym
rozpatrywany jest projekt uchwały.
2. Brak opinii, uzgodnienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody lub
wydaniem pozytywnej opinii.
3. W szczególnych przypadkach Rada i Zarząd mogą występować o przedłużenie terminu, o którym mowa
w ust. 1.

§ 30. W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 12, 14, 16, 17, 22 Statutu właściwe wydziały Urzędu
Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd o podjęciu przedmiotowych
działań

§ 31. 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu bądź działający z jego upoważnienia Zastępca
Przewodniczącego Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
3. Postanowienia podjęte przez Zarząd podpisuje Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności
Zastępca Przewodniczącego Zarządu.
4. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu
Zarządu.
5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

§ 32. 1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi pracami Dzielnicy oraz
reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz.
2. Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego upoważniona może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta
Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej Dzielnicy.
3. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska zawiadamia Przewodniczącego Zarządu o sesjach Rady Miasta
Gdańska oraz przekazuje projekty uchwał.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA DZIELNICY
§ 33. Dzielnica prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.

§ 34. 1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic
w wysokości ustalanej na jednego mieszkańca co roku w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska.
2. Wielkość środków jest określana według liczby stałych mieszkańców Dzielnic w dniu 30 września roku
poprzedzającego.
3. Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw
mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury,
wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska,
utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.
4. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 3 na zasadach
określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska.
5. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie dokumentów
dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy.
6. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone na
działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od dnia
wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2.
7. Zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami określa Rada.
8. Przyznanie środków następuje na pisemny wniosek Zarządu Dzielnicy.
9. Wniosek Zarządu oceniany jest na podstawie kryterium legalności, celowości i gospodarności przez
powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska zespół.
10. W przypadku negatywnej oceny wniosku dokonanej przez zespół, Zarządowi przysługuje prawo
wystąpienia o jego ponowne rozpatrzenie.
11. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej
wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy.
12. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.

Rozdział 5.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DZIELNICY
§ 35. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miasta Gdańska.
2. Nadzór nad zgodnością z prawem uchwał Rady Dzielnicy sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę, Rada Miasta Gdańska z własnej
inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.
4. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Zarząd, Prezydent Miasta Gdańska wzywa Radę do
zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutków występuje do Rady Miasta Gdańska
o rozwiązanie Rady Dzielnicy.
5. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 3 lub ust. 4, nie przeprowadza się
przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 3 lub ust. 4 została podjęta w terminie
przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.

§ 36. 1. Uchwała Rady Dzielnicy sprzeczna z prawem jest nieważna.
2. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Prezydent Miasta Gdańska w formie zarządzenia
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.
3. Stwierdzenie nieważności uchwały przez Prezydenta Miasta Gdańska wstrzymuje wykonanie uchwały
Rady. Zarządzenie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności
odwołania się do Rady Miasta Gdańska, w terminie 60 dni od daty jego otrzymania.
4. Rada Miasta Gdańska rozpatruje odwołanie w terminie 90 dni od dnia jego wniesienia.
5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa, Prezydent Miasta Gdańska nie stwierdza nieważności
uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa i wynikającym z tego faktu
obowiązkiem dokonania wskazanych zmian.

Rozdział 6.
ZASADY SKŁADANIA PRZEZ ORGANY DZIELNICY SPRAWOZDAŃ PRZED MIESZKAŃCAMI
§ 37. 1. Radni utrzymują więź z mieszkańcami Dzielnicy w szczególności poprzez organizowanie spotkań.
2. Radni przyjmują zgłaszane wnioski i postulaty mieszkańców w szczególności na dyżurach pełnionych
w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady.

§ 38. Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty informują
o posiedzeniach Organów Dzielnicy, w celu umożliwienia mieszkańcom udziału w pracach tych organów.

§ 39. Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej
działalności za rok ubiegły.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Statutu
Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska i uchwały Rady Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem
jednostek pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 41. 1. Zmiana niniejszego statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.
2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża.
4. Statut wchodzi w życie po uipływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorksiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 1
do Statutu Dzielnicy Strzyża
Opis granic:
Granicę stanowią tory kolejowe od wiaduktu przy przystanku SKM Gdańsk – Zaspa, następnie wzdłuż torów
kolejowych do Alei Grunwaldzkiej na wysokości nr 244, dalej w kierunku zachodnim do Alei Wojska
Polskiego. Następnie w kierunku południowym do ulicy Polanki (bez tej ulicy), wzdłuż ulic Gomółki
i Arciszewskiego, dalej ulicą Kolberga do ulicy Hubala i ulicą Szymanowskiego do Alei Grunwaldzkiej.
Następnie Aleją Grunwaldzką i wzdłuż ulicy Braci Lewoniewskich (bez tej ulicy) do torów kolejowych na
wysokości wiaduktu.

Załącznik nr 2 do Statutu Dzielnicy Strzyża
Strzyża
VII Dwór
Zaspa Młyniec
Wrzeszcz Górny
Oliwa
UZASADNIENIE
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego przedkłada statut jednostek pomocniczych w
Gdańsku. Projekt statutu jest efektem wielomiesięcznej pracy Zespołu składającego się z
przedstawicieli jednostek pomocniczych, Prezydenta Miasta oraz radnych Miasta Gdańska.
W projekcie Statutu uwzględniono takŜe uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gdańska.
Statut wydaje się być optymalny w swojej formule, łączy bowiem oczekiwania i propozycje
wszystkich zainteresowanych stron.
Przedłożony statut jest funkcjonalny, unika nadmiernej szczegółowości na rzecz
rozwiązań uniwersalnych. Z dotychczasowej wersji usunięto szereg zapisów, które były
zapisami martwymi. Większą rolę przyznaje się jednostkom pomocniczym w zakresie
integracji mieszkańców dzielnicy oraz animacji Ŝycia społecznego, a mniejszą jako
instytucji zarządzającej dzielnicą. Projekt statutu wprowadzą większą transparentność
oraz jawność w działaniu organów jednostki pomocniczej. Wprowadza się teŜ obowiązek
gromadzenia w ogólnodostępnym zbiorze dokumentacji związanej z wydatkowaniem
środków finansowych oraz działalnością merytoryczną organów jednostek pomocniczych.
W związku z kontrowersjami związanymi z wydatkowaniem środków finansowych,
wprowadzono następujące kryteria ich wydatkowania: legalność, celowość oraz
gospodarność. Wprowadza się ponadto obowiązek przeprowadzania konsultacji
społecznych związanych w wydatkowaniem środków finansowych przez jednostki
pomocnicze.
Ponadto statut zawiera zapisy, które dają Radzie Miasta Gdańska możliwość rozwiązania
jednostki pomocniczej w przypadku stwierdzenia wielokrotnego łamania prawa.

Wnioskodawca: Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
Za Komisję: Przewodniczący Komisji Marcin Skwierawski
………………………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy
Opinia prawna:

0 komentarzy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: