Statut Dzielnicy Strzyża

Na naszej stronie zamieściłem pełen tekst Statutu Dzielnicy przyjęty przez Radę Miasta Gdańska w dniu 24.04.2014 r. UCHWAŁĄ NR LII/1178/14 z wprowadzonymi późniejszymi zmianami do Statutu:

Statut Dzielnicy Strzyża

Przed kolejnymi wyborami przypomnę tylko dwa fragmenty paragraf 15 o zadaniach Rady Dzielnicy:

Do właściwości Rady należy:

 • wybór i odwołanie Zarządu,
 • stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • uchwalanie regulaminu Rady,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących Dzielnicy w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 • występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Dzielnicy,
 • podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszenia propozycji do planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie określonym w uchwałach Rady Miasta Gdańska,
 • konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,
 • zgłaszanie wniosków do sporządzanych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy,
 • wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania Dzielnicy,
 • podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów Dzielnicy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych,
 • opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy transportu zbiorowego,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie Dzielnicy,
 • opiniowanie działalności miejskich placówek sportowych, oświaty, kultury i socjalnych na terenie Dzielnicy,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Dzielnicy,
 • występowanie z wnioskami o przekazanie składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania środków finansowych przekazanych na działalność statutową Dzielnicy,
 • występowanie do podmiotów właściwych do wszczęcia procedury nadania nazwy z inicjatywą nadania nazw obiektom miejskim na terenie Dzielnicy.
 • wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska,
 • przedstawianie stanowiska w sprawie projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym tereny Dzielnicy,
 • przedstawianie stanowiska w sprawie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy,
 • przedstawianie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy,
 • przedstawianie stanowiska w sprawie projektów uchwał o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy.

i z paragrafu 34  punkt 3:

Środki te (środki finansowe na działalność statutową) mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.

Środków tych Rada Dzielnicy będzie miała w zależności od frekwencji i może mieć do dyspozycji:

 • przy frekwencji poniżej 14% na jednego mieszkańca 14 zł czyli około 75 tyś. złotych
 • przy frekwencji od 14% do 16% na jednego mieszkańca 15 zł czyli około 80 tyś. złotych
 • przy frekwencji powyżej 16% na jednego mieszkańca 18 zł czyli około 96,5 tyś. złotych

Mam nadzieję, że frekwencja będzie ponad 16% a nowa Rada Dzielnicy dobrze wykorzysta te środki. Warto również dodać, że zgodnie z zapowiedziami obecnej Rady Miasta Gdańska, jej przedstawiciele pracują nad reformą Rad Dzielnic. Opracowywane są nowe, większe kompetencje najmniejszych, ale coraz bardziej istotnych w życiu Gdańska, jednostek samorządowych.


Wojciech Ilczyszyn  (kandydat do Rady Dzielnicy)

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.