Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego.

Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

 

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

Wysokość jednorazowej dotacji na zadanie (zamiana ogrzewania węglowego  na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej)  ustala się według następujących zasad:

1)  100 % łącznej wysokości wydatków, nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych  i przedsiębiorców, z wyłączeniem  wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych , o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r poz.1169 z późn. zm.),

2)  50 % łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 17 maja 1989r o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r poz.1169 z późn. zm.),

3) 50 % łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym łożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

 

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-zamiane-ogrzewania-weglowego-na-ekologiczne-elektryczne-gazowe-podlaczenie-do-miejskiej-sieci-cieplowniczej,a,44983