Dotacja na instalację kolektora słonecznego

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

  1. jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 2 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
  2. jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,
  3. jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym łożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

 

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-instalacje-kolektora-slonecznego,a,44967