Kto może brać udział w głosowaniu?

Kto może brać udział w głosowaniu ?

Uprawnienie do udziału w głosowaniu w wyborach w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • stale zamieszkuje na obszarze Jednostki Pomocniczej miasta Gdańska i jest wpisany do rejestru wyborców,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim jest uprawniony do głosowania w wyborach w Jednostach Pomcniczych w Gdańsku jeśli:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • stale zamieszkuje na terenie Jednostki Pomocniczej miasta Gdańska i jest wpisany do rejestru wyborców,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców.

Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy, lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach.

Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone i obejmuje osoby objęte rejestrem wyborców.

W wyborach do Jednostek Pomocniczych miasta  głosujemy w miejscu stałego zamieszkania (wpisania do rejestru wyborców) w obrębie określonej Jednostki Pomocniczej.


Tekst informacji pochodzi ze strony:  https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-do-rad-dzielnic-w-obecnej-kadencji,a,108197   gdzie można znaleźć więcej na temat wyborów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.