Co może Radny dzielnicy?

Zasady funkcjonowania Rady Dzielnicy Strzyża określa jest Statut Dzielnicy (zawiera on 7 rozdziałów i 84 paragrafy) uchwalony przez Radę Miasta Gdańska.  Przed wyborami nowych Radnych warto zajrzeć do jego treści. Dziś chcę zwrócić uwagę na rozdział 2.  o obowiązkach Radnego a o zadaniach i prawach w kolejnych wpisach:

Rozdział 2.

RADNI

§ 7.

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie o treści:

„Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta Gdańska”.

 1. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Taki mi dopomóż Bóg” .
 2. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby prowadzącej sesję.
 3. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, radni otrzymują na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a.
 4. Mandat Radnego wygasa na skutek nie złożenia ślubowania na pierwszej sesji, na której jest obecny.

§ 8.

 1. Radni mają obowiązek brać czynny udział w pracach Organów Dzielnicy.
 2. Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Radny ma dostęp do siedziby Rady na zasadach określonych w regulaminie Rady.
 3. W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:
  1. wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Organów Dzielnicy,
  2. zwracać się do Organów Dzielnicy o rozpatrzenie określonej sprawy.
 4. Radni powinni zachowywać się godnie w sposób nie podważający zaufania wyborców do wykonywania mandatu.

§ 9.

 1. Działalność w Organach Dzielnicy ma charakter społeczny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Rada Miasta Gdańska może ustanowić zasady na jakich radnym będzie przysługiwała dieta.

 

Kolejne rozdziały i paragrafy w następnych wpisach a treść uchwał Rady Miasta określających  Statutu  Dzielnicy Strzyża na stronie:

https://www.gdansk.pl/strzyza

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.