Statut Klubu Przyjaciół Strzyży

Statut stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Misją Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Strzyży jest: Gospodarna, Opiekuńcza, Samopomocowa i Bezpieczna Strzyża

§ 2. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Przyjaciół Strzyży w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 5. Terenem Działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8. Stowarzyszenie do prowadzenia poszczególnych spraw wymagających odpowiednich kwalifikacji może zatrudniać osoby fizyczne i prawne, w tym także swoich członków, poza członkami zarządu i członkami komisji rewizyjnej.


ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Udzielania wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom w osiągnięciu należnej im, godnej pozycji w społeczeństwie a w szczególności tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych.
 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz dzieci, młodzieży w ramach środowiskowych form wsparcia.
 4. Prowadzenie klubów i świetlic dla osób starszych i samotnych oraz młodzieży.
 5. Organizowanie różnych form pomocy dla osób potrzebujących.
 6. Podejmowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury komunalnej społecznej Osiedla Strzyża.
 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu.
 9. Zapobieganie dysfunkcjom i patologiom rodzinnym m. in. przez ochronę i promocję zdrowia, wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działalności charytatywnej.
 10. Wspieranie istniejących projektów prorodzinnych.
 11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności a w szczególności w stosunku do osób wymienionych w punktach od 1 do 11.

§ 10. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji podejmowanych inicjatyw w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działalności charytatywnej.

§ 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zakładanie i prowadzenie zespołów o charakterze: muzyczno-wokalnym, tanecznym i sportowym.
 2. Organizację imprez kulturalno-sportowych (festyny, imprezy sportowe jednorazowe oraz długotrwałe np. liga piłki nożnej, koszykówki, itp.)
 3. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, kursów, obozów letnich i zimowych.
 4. Organizowanie prelekcji, odczytów oraz spotkań z grupami specjalistycznymi w zakresie walki z patologia społeczną, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców itp.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
 6. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
 7. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 8. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.
 9. Udział w powodowaniu zmian o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 10. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
 11. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 12. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
 13. Opracowywanie programów i ubieganie się o granty.
 14. Przygotowywanie wniosków w zakresie inicjatyw lokalnych, kierowanych do władz lokalnych (poprawa infrastruktury społecznej i komunalnej).

§ 12. Działalność gospodarcza.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie produkcji, handlu i usług.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. W przypadku prowadzenia odpłatnych działań pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

§ 14. Członkami stowarzyszenia mogą być:

 1. Osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15. Przyjęcie nowych członków.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację jednego członka zwyczajnego. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
  2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
  3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
  4. Korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi
  5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  2. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
  3. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia, a także osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” członków nie mogą:
  1. Otrzymywać od Stowarzyszenia pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia.
  2. Otrzymać majątku Stowarzyszenia bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków a także osób bliskich oraz członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia.
  4. Dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od Stowarzyszenia.

§ 17. Prawa i obowiązki członka wspierającego

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zdeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 18. Prawa i obowiązki członka honorowego

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich

§ 19. Ustanie członkowstwa w Stowarzyszeniu

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
  2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  3. Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestnictwa w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat.
  4. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21. Ważność podejmowanych uchwał

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszystkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 23. Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
 3. Zwyczajne
 4. Nadzwyczajne
 5. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 kwietnia, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 8. Z własnej inicjatywy,
 9. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  1. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 21.2).
  4. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
  5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
 2. Uchwalanie Statutu i jego zmian
 3. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu u Komisji Rewizyjnej
 4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Decydowanie w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. Nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia
 10. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 25. Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 26. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 2. Uchwalanie Planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 4. Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 12. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 13. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 27. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 28. Biuro Stowarzyszenia

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 29. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 30. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,

zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 32. Prawa Komisji Rewizyjnej

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 33. Majątek Stowarzyszenia

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. Składki członkowskie
  2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.
  3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
  4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
  5. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
  6. Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
  7. Innych źródeł dopuszczalnych przez prawo.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane comiesięcznie do końca miesiąca lub corocznie do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 34. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 35. Rokiem rachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 1. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36. Wszelkie pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictwa wymagają dla swej ważności podpisów Prezesa bądź Zastępcy Prezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza.

§ 37. Wynagrodzenie osób fizycznych za świadczone usługi lub pracę, z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej, nie może przekroczy 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ VI

PRZEDSTAWICIELSTWO STOWARZYSZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NADZÓR

§ 38. Wszelkie dokumenty, na których mocy Stowarzyszenie przyjmuje na siebie zobowiązania prawne muszą być podpisane przez Prezesa i Sekretarza Zarządu i opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia.

§ 39. Prawa i obowiązki Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia

 1. Prezes, względnie jego upoważniony zastępca reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, jak również z mocy swego urzędu wszelkim komisjom i komitetom, o ile w nich uczestniczy.
 3. Prezes czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.
 4. Sprawuje w imieniu Zarządu osobiście lub przez swego upoważnionego zastępcę, władzę dyscyplinarną nad członkami Stowarzyszenia podczas wycieczek.
 5. W nagłych wypadkach wydaje własne decyzje, jakie uzna za stosowne i na najbliższym posiedzeniu Zarządu zdaje z nich sprawę.
 6. Prezes ma prawo wstrzymania wykonywania uchwały Zarządu, sprzecznej z ustawami lub interesem Stowarzyszenia. W tym celu zwraca się do Walnego Zebrania o jej rozstrzygnięcie.
 7. Prezes czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki finansowej Stowarzyszenia. Prezes i Skarbnik Zarządu odpowiadają bezpośrednio za prawidłowość rozliczeń finansowych i rachunkowość Stowarzyszenia.
 8. Za sprawną i prawidłową działalność Stowarzyszenia na równi z Prezesem odpowiedzialni są wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 40. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisje Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Strzyży, nie nastawione na osiągnięcie zysku, na rzecz których przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).